ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ

“6.ALTIN NOTA TÜRK SANAT MÜZİĞİ

BESTE (ŞARKI) YARIŞMASI (NOTALYA)- 2021”

ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

            Antalya Kepez Belediyesi Başkanlığı desteği ile “6.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması (NOTALYA)– 2021” adı ile bir yarışma düzenlenmiştir.

                       

            Yarışma Şartnamesinde, diğer evrak ve yazışmalar Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, kısaca Antalya Kepez Belediyesi olarak adlandırılacaktır

 

            Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 6.Altın Nota Beste (Şarkı) Yarışması (NOTALYA) – 2021” adı verilen yarışma, şartnamede, yazışmalarda, taahhütnamelerde kısaca, “Antalya Kepez Belediyesi 6. Altın Nota Beste (Şarkı) Yarışması (NOTALYA) – 2021” olarak adlandırılacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KONU

Türk Sanat Müziği dalında, bu şartnamenin üçüncü bölümünde belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin katılacağı beste yarışması düzenlemektir.

 

AMAÇ

Türk Sanat Müziği Repertuvarını geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

Finale kalan eser zarfları açıldığında şartnameye aykırı olarak eser gönderilmişse DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.   

 

YARIŞMAYAKATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1-      Yarışmalara T.C. vatandaşı olan bütün besteciler (şahsen) katılabilir

2-      Antalya Kepez Belediyesi Yöneticileri, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolarında bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar, SEÇİCİ KURULDA YER ALAMAZLAR. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

            YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

1-      Şarkı sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticarî amaç taşımaması gerekmektedir.

2-      Yarışmaya gönderilecek eserler:

 • Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalıdır.
 • Form, makam ve usul olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.
 • Türk Sanat Müziği’nin aslî karakterine uygun olmalıdır.

 

 

3-      Gönderilen eserler;

 • Şarkı formunda 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır. (Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir. 10 zamanlı usuller dâhildir). Güncel makamlarda bestelenmiş olmalıdır.
 • Kompozisyon yönünden; söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.
 • Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi)
 • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olsa da mansiyon dâhil hiçbir dereceye girmemiş eserler olmalıdır,
 • Tek sesli olarak bestelenmelidir.
 • Süre olarak 7 (yedi) dakikayı geçmemelidir.
 • Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plâk, kaset, CD, VCD vb. sesli ve görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

              ESERLERİN TESLİMİ

              Besteciler, 3Mayıs Pazartesi akşamına kadar eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı BÜYÜK zarf içinde;

“Antalya Kepez Belediyesi 6.Altın Nota Beste (Şarkı) Yarışması – 2021” Bürosu Antalya Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Yeni Emek, Sakarya Blv., 07060 Kepez/ANTALYA adresine; posta-kargo ile göndermiş ya da elden ve makbuz karşılığı teslim etmiş olacaklardır.Postadaki gecikmeler için Antalya Kepez Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilân edilen teslim süresi için son gün, evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.    

 

1-      Besteciler yarışmaya en fazla 3 (üç) eser ile katılabileceklerdir.

2-      Yarışmaya gönderilen eserlerin notalarının üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek adı soyadı, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

3-      Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı Toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır. (Örnek “7NOTA6” , “2KALP1vb gibi) (Lütfen bu örnekleri kullanmayınız.

4-      Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için değişik rumuz kullanmak şartı ile istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

5-      Besteciler; biri küçük “Kimlik Zarfı”, diğeri büyük“Evrak Zarfı” olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde; üzerine posta işlemlerinin ve adresinin yazılacağı, pulun yapıştırılacağı 3. en büyük dış zarfı kullanılacak ve üzerine de yalnızca RUMUZ yazılacaktır.

6-      Besteciler BÜYÜK ZARF içinde;

A.7 nüsha nota(üzerinde rumuz dışında hiçbir yazı, işaret vb yazı, işaret olmayacaktır.)

   B.7 nüsha şarkı sözü( üzerinde rumuz yazılı olacak, bilgisayar ile dosya kâğıdına yazılacak, söz yazarının adı dâhil hiçbir bilgi, işaret vb. olmayacaktır.)

C.Üzerinde sadece rumuz yazılı olan KÜÇÜK KAPALI KİMLİK ZARFI

Bulunacaktır.

 

Kapalı Kimlik Zarfı İçinde;

*Bestecinin biyografisini, adresini, telefon numarasını, varsa e-posta adresini,

*Söz yazarının biyografisini, adresini, telefon numarasını, varsa e-posta adresini,

*Eserin künyesini (güftenin 1.satırının tamamını, varsa eserin adını, makamını, usulünü) içeren bilgileri bulunduracaklar,

*Gönderilecek eserler bilgisayar ortamında en az 12 punto olarak yazılmalıdır,

 

 • Şartnamenin en son sayfasında bulunan “6.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması (NOTALYA) – 2021 Özel Şartnamesini”
 • “İstisna Sözleşmesine Konu Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten, besteci ve söz yazarı tarafından ayrı ayrı imzalanmış(EK:1) ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş sözleşmeyi bulunduracaklardır.

 

Uyulması Gereken Önemli Hususlar:

 

Eserlerin notaları 7’şer nüsha halinde;

A)Bilgisayar ortamında temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.

B)  Fotokopi ile çoğaltılabilir.

C) Nota yazısı ve usulbölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır.

D) Eserlerin icra, hız, süre -metronom ve ifade Nüansları nota üzerinde gösterilmeli, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.

E)Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse prozodi açısından hareketle bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

ÖDÜLLER

 • Açıklanacak ödüllerin dışında finalist bestecilere ve söz yazarlarına katılım belgesi ve plâket verilecektir. Antalya Kepez Belediyesi dereceye giren bestecilerin ve söz yazarlarının para ödüllerini, tüm işlemler bittikten sonra bestecilerin ve söz yazarlarının sözleşmede (EK:1) belirttikleri Banka Hesap Numarası/IBAN numarasına gönderecektir. Banka havale masrafları kazanılan ödüllerden düşülecektir.
 • Ödül Miktarları Antalya Kepez Belediyesi Resmi Web Sitesiadresinden ilerleyen

bir tarihte duyurulacaktır.

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

SEÇİCİ KURULLAR

 

            JÜRİ ÜYELERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 • TRT Türk Sanat Müziği Repertuvarında eseri bulunmayan Jüri Üyeliği yapamaz,
 • Dört (4)kişi bestekâr, bir(1) kişi şair söz denetimi üyesi olarak toplam

5 kişi Jüride yer alırlar,

 • Final jürisinde Antalya Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan TÜTÜNCÜ Onursal Başkan olarak yer alır.

                                                                                                                                            

ELEME KURULU

                       

Birinci aşamada görev yapacak olanbu kurul; 5 (beş) üyeden oluşur. Kurul, yarışmaya teslim edilen tüm eserleri nota ve söz üzerinden oy birliği ile değerlendirerek, finalde yarışacak 10 (On) eseri Yarışma Düzenleme Kurulu’na teslim eder.

 

ELEME KURULU ŞU ÜYELERDEN OLUŞUR : (Alfabetik Sırada)

1)      ALİ ŞENOZAN

2)      COŞKUN SABAH

3)      GÖKSEL BAKTAGİR

4)      ŞAFAK NUR YALÇIN

5)      TURHAN TAŞAN

 

 

A)Eleme Kurulu üye tam sayısı ile çalışma yapar.

            B)Eleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve yukarıda, 1.maddede belirtilen (müzik yönünden yayınlanabilir kararı verilen) eserleri, Yarışma Düzenleme Kurulu’na teslim eder.

C)Eleme Kurulu yarışmaya gönderilen eserleri ödül ve mansiyona değer bulup bulmamakta ve gerektiğinde diskalifiye etmekte serbesttir.

 

 

FİNAL JÜRİSİ

           

Finalde yarışacak eserler ön eleme jürisinin katılımıyla genişletilmiş ve aşağıda isimleri (alfabetik sırada) yazılı jüri üyelerinin oylarıyla belirlenecektir.

 

FİNAL JÜRİSİ ŞU ÜYELERDEN OLUŞUR : (Alfabetik Sırada)

 1. 1.      ALİ ŞENOZAN
 2. 2.      AMİR ATEŞ
 3. 3.      COŞKUN SABAH
 4. 4.      GÖKSEL BAKTAGİR
 5. 5.      KUTLU PAYASLI
 6. 6.      MUSTAFA SAĞYAŞAR
 7. 7.      ŞAFAK NUR YALÇIN
 8. 8.      TURHAN TAŞAN

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

KARŞILIKLI HAKLAR

 

            1. Eser sahipleri, eserin işlenmesi, CD, VCD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması konusundaki mali hakları ileişaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla, her türlü mecradaumuma iletimi konusundaki haklarını bir yıl süreyleAntalya Kepez Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

 

            2. Antalya Kepez Belediyesi finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin yayın yeri ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel ve ek şartnameler yazılmasına, işbu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklarda ve tereddütlü durumlarda gerekli tedbirleri almaya Antalya Kepez Belediyesi yetkilidir.

 

            3. Antalya Kepez Belediyesi, Karşılıklı Haklar bölümünde 1.maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, 1 yıl süreylesınırlı olarak sosyal medya, basın-yayın- video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo, televizyon ve her türlü mecradaumuma iletme (dijital ortam dahil,yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.

 

            4. Yarışma finaline katılan eser sahipleri adına; birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan eserlerin eser sahiplerinebirincilik, ikincilik ve üçüncülük; diğer eser sahiplerine de mansiyon ödülleri olarak belirlenen ücretler ödenir.Bu ücretler; “finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin mali haklarının

 • İşleme, aslını veya işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli ve telsiz yayın vasıtasıyla;
 • İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme;
 • Radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecradakullanabilme) ve komşu haklarını, Antalya Kepez Belediyesi’ne 1 yıl süreli devrini kapsar.

 

            5. Finalde ilk üç dereceyi kazanan eserlerle, mansiyon ödülüne lâyık görülen eserlerin bestecilerine verilecek ödüller müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsadığından, besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge Antalya Kepez Belediyesi’ne ibraz edilir. Ödül paylaşımı söz yazarları ve besteciler arasında %50 paylaşım dışında bir sözleşme var ise bu sözleşme belediyeye ibraz edilmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde belediye söz yazarı ve besteciye %50 oranında ödeme yapar ve bundan Belediye sorumlu tutulamaz. 

6.Besteciyarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek 1 (bir) yıl içerisinde, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde;

 

 • 1 yıl (bir) süre ile mali hak sahibi olan Antalya Kepez Belediyesi’nin iznini alacağını, bu iznin verilmesinin söz konusu esere verilen ödülün %25 tutarındaki meblağı Antalya Kepez Belediyesi’nce gösterilecek banka hesabına yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

 

            7. Ödül-mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan besteci ve güfte şairlerinin ulaşım hariç Antalya’da 2 gece konaklamaları ve ağırlama giderleri (eş ve çocuklarının konaklama ücretleri besteci vesöz yazarlarına aittir.)Antalya Kepez Belediyesi Yarışma Komitesi tarafından karşılanacaktır.

           

            8. Besteciler; “Antalya Kepez Belediyesi 6.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste(Şarkı)Yarışması(NOTALYA)–2021”a gönderdikleri eserlerini, yarışma sonuçlanmadan önce salon, sahne vb. konserleri, radyo-televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dâhil, hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınlandığı ve yayınlattığı takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak, gerekli hukuki idarî işlemlerin yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Bu husus besteciler ve söz yazarları tarafından imzalanan Taahhütname ve Sözleşmede de beyan edilir.

           

            9. Besteciler eserlerin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde, hiçbir eserden ilham almadıklarını,

 

 • Bugüne kadar hiçbir yarışmada ödül almadıklarını,
 • Bugüne kadar hiçbir yerde yayınlamadıklarınıtaahhüt edip “Antalya Kepez Belediyesi 6.Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste(Şarkı) Yarışması(NOTALYA) – 2021 yazılı ve imzalı EK:1 ve EK:2ile beyan etmek durumundadırlar.

 

10. Antalya Kepez Belediyesi;

 

 • Ödül ve mansiyon alan eserlerin bestecilerinin ve söz yazarlarının Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere,aralarında yapılacak anlaşmada belirtilen süreyle, yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama,
 • Plâk, bant, kaset, CD, VCD, DVD vb. materyal haline getirme,
 • Notasını basma, kitap haline getirme,
 • Yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

 

11. Yarışmanın finalinde yarışacak ilk 10 (on) eser arasında, bir bestecinin en fazla 1 (BİR) eseri yer alabilecektir. Eleme Kurulu seçimini bu esasa göre yapar. Gerektiğinde yedek eserler de kullanılarak ilk10 (on) eser belirlenir. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Eserlerin Son Teslim Tarihi: 3 Mayıs2021 Pazartesi          

Eleme Kurulu Toplantıları: 20-21 Mayıs 2021 / PERŞEMBE-CUMA

Final Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi                

 

Eleme Kurulu en geç 21 Mayıs 2021tarihinde,ödül ve mansiyona değer 10 (On) eseri Antalya Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirecektir.

 

Final yarışması; Antalya Kepez Belediyesi tarafından belirlenecek uygun bir tarihte, halk huzurunda, jüri üyeleri ve eserleri seslendirecek ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla düzenlenecek ve Antalya Kepez Belediyesi’nin uygun gördüğü bir kanaldan canlı olarak yayınlanacaktır. Yarışmanın yapılacağı yer ve tarihbelirlenerek ilan edilecektir.

 

SUNUCU;

 

KONUK SANATÇI:

 

COŞKUN SABAH

 

 

 

SON HÜKÜMLER

 

1. Değerlendirme sonucunda yalnızca finale kalan eserlere ait zarflar Antalya

Kepez Belediyesi yetkilileri tarafından açılır, diğer eserlere ait “KİMLİK ZARFLARI” ise açılmadan imha edilir.

 

2. Ödül ve mansiyon kazanan eserler açıklandıktan sonra sonuçlar bu eserlerin eser sahiplerine ayrıca yazılı olarak bildirilir.

 

3.Yarışmaya gönderilen ve finale kalamayan eserler, eser sahiplerine İADE EDİLMEZ.

 

4. İhtilâf vukuunda ANTALYA MAHKEMELERİ yetkilidir.

 

 

İLETİŞİM ADRESİ

 

Yarışma ile ilgili müzikal konularda olmamak kaydıyla; organizasyon ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefonlardan yararlanılabilir.

 

ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Yeni Emek, Sakarya Blv., 07060 Kepez/ANTALYA /ANTALYA

 

TELEFON: 0242 325 60 60

FAKS:   0242 326 21 47

E-POSTA : altinnota@kepezkultur.com

Web adresi: www.kepezkultur.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:1

 

 

 

SÖZLEŞME

 

“Antalya Kepez Belediyesi 6. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste (Şarkı) Yarışması (NOTALYA)-2021”da (finale kalması halinde) aşağıdaki eserimin tamamıyla kendime ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden ilham almadığımı, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi taahhüt edip, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’ndan doğan haklarım saklı kalmak üzere şartname de belirtilen BİR YIL süre ile, yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkının Antalya Kepez Belediyesi’ne (ya da Antalya Kepez Belediyesi’nin öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara) ait olduğunu beyan ediyorum…../…./2021

 

                                                                                                

 

                                                                                                             İMZA

 

 

 

 

 

 

Not: Yarışmaya bizzat besteci tarafından katılım sağlanacak olup ayrıca güfte yazarının kimlik bilgileri, açık adresi ve telefon numarası belirtilecektir

 

 

EK:2

BESTEKAR

 

Eserin ilk mısraı-Eserin Adı:

 

Rumuzu:

 

Makamı:

 

Usulü:

 

Eser sahibinin T.C. No:

 

Adı Soyadı:

 

Adresi:

 

Banka Hesap No:

 

Banka Adı ve Şubesi:

 

İban Numarası:

 

SÖZ YAZARI İLE TELİF HAKKI PAYLAŞMA YÜZDESİ:

Tel No:

E-Posta:

İmzası:

 

SÖZ YAZARI:

Eser sahibinin T.C. No:

 

Adresi:

 

Banka Hesap No:

 

Banka Adı ve Şubesi:

 

İİBANNumarası:

 

Tel No:

 

E-Posta:

 

SÖZ YAZARI BEYANI OLARAK BESTEKAR İLE TELİF HAKKI PAYLAŞMA YÜZDESİ:

 

İMZASI: